Informace o souladu s GDPR

Společnosti skupiny Foxconn (dále jen „Foxconn“) zpracovávají osobní údaje v souladu s aktuálně platnými předpisy v oblasti ochrany osobních údajů – tj. zejména, nikoliv však výlučně, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

  • Informace dle čl. 13/14 GDPR pro zaměstnance jsou dostupné zejména na podnikovém Foxportále a našem Compliance oddělení.
  • Informace dle čl. 13/14 GDPR pro smluvní partnery / dodavatele jsou dostupné zejména na webu www.foxconn.cz a dále v dokumentech předaných v souvislosti s příslušným obchodním vztahem.

Foxconn umožňuje všem dotčeným subjektům výkon práv souvisících se zpracováním jejich osobních údajů, zejména pokud jde o:

  • právo na přístup k osobním údajům,
  • právo na opravu nepřesných osobních údajů,
  • právo na výmaz a omezení zpracování osobních údajů,
  • právo na přenositelnost osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním údajů, pokud zpracování probíhá na tomto základě,
  • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů.

K automatizovanému rozhodování (tj. rozhodování založenému výlučně na automatizovaném zpracování osobních údajů) ani jejich profilování ve Foxconnu nedochází.

Za účelem ochrany zpracovávaných osobních údajů přijal Foxconn potřebná technická, administrativní a bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Tato opatření zajišťují vhodnou úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. Mezi bezpečnostní opatření, která používáme, patří mimo jiné firewally, šifrování dat, omezení oprávnění přístupu k osobním údajům na nezbytně nutný rozsah a s tím spojené kontrolní mechanismy.

V případě jakýchkoliv podnětů, či dotazů nebo i za účelem uplatnění Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů (včetně stížností) se můžete obrátit na naše Compliance oddělení:

•           Osobně na oddělení Compliance

•           Poštou na oddělení Compliance

•           Emailem na adresu GDPRInfo@emea.foxconn.com

•           Datovou schránkou